मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु

प्रकाशित मिति : June 17, 2018
बै.सं. मिति विषय पेश गर्ने निकाय निर्णय
1 1/074/75 2074/10/29 प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, 2074 पारित गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
2 2074/10/29 प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, 2074 पारित गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
3 2074/10/29 प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी नियमावली, 2074 पारित गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
4 2/074/75 2074/11/१6 कानून मस्यौदा समिति गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्न। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
5 2074/11/16 नयाँ कानून बनाउने अवधारणा पत्रको ढाँचा स्वीकृत गर्ने। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
6 2074/11/16 केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, 2074 को सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
7 2074/11/16 प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. 3 बाट प्रकाशित हुने राजपत्रको ढाँचा स्वीकृत गर्ने। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
8 3/074/75 2074/12/01 मन्त्रिपरिषद समिति गठन गर्ने एवम् प्रवक्ता तोक्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
9 2074/12/01 केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
10 2074/12/01 प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणा पत्रको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
11 2074/12/01 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, 2074 को सिद्धान्त स्वीकृत तथा विधेयक स्वीकृत गर्ने । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
12 4/074/75 2074/12/16 मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणा पत्र स्वीकृत गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
13 2074/12/16 गाउँ/नगर/जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक, 2074 स्वीकृत गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
14 5/074/75 2074/12/20 स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, 2074 को विधेयक मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश गर्नका लागि स्वीकृत गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
15 2074/12/20 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, 2074 को विधेयक मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश गर्नका लागि स्वीकृत गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
16 2074/12/20 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, 2074 को मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश गर्ने प्रयोजनका लागि स्वीकृत गर्ने। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
17 2074/12/20 प्रदेश सभाको सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणा पत्रको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
18 2074/12/20 प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड, 2074 सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गर्न सो सम्बन्धी अवधारणा पत्रको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने। भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
19 6/074/75 2074/12/22 अन्तर सरकारी वित्त परिषदमा सदस्य सिफारिश गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
20 7/074/75 2074/12/29 माननीय प्रदेश प्रमुखको सम्बोधन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
21 2074/12/29 प्रदेश सभाका माननीय सदस्यको मर्यादाक्रम परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिश गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
22 2074/12/29 प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि स्वीकृत गर्ने। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
23 2074/12/29 प्रदेश विनियोजन विधेयक, 2074 लाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
24 2074/12/29 सवारी साधन खरिद सम्बन्धी मापदण्ड, 2074 स्वीकृत गर्ने। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
25 2074/12/29 प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक, 2074 लाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
26 2074/12/29 प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि, 2074 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
27 2074/12/29 प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड विधेयक, 2074 को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने। भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
28 1/075 2075/01/13 प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
29 2075/01/13 आ.ब. 2074/075 को प्रदेश विनियोजन विधेयकको मस्यौदामा सहमती दिने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
30 2/075 2075/01/21 प्रदेश सभाको दोश्रो अधिवेशन मिति 2075/02/01 गते दिनको 1:00 बजे आह्वान गर्न माननीय प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
31 3/075 2075/01/31 आ.ब. 2075/076 को लागि विनियोजन विधेयक, 2075 को सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई स्वीकृत गर्ने। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
32 2075/01/31 प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणा पत्रको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
33 4/075 2075/02/02 प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी आदेश, 2075 स्वीकृत गर्ने। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय १.दफा 7 को उपदफा (1) मा रहेको “सभामुख र उपसभामुखलाई” भन्ने वाक्यांशको सट्टा “सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई” भन्ने वाक्यांश राख्ने।

2.अनुसूची – 1 को विपक्षी दलको नेता स्तम्भको सवारी ईन्धनको खाली स्थानमा 100 लिटर र मोबिलको स्थानमा 5 लिटर थप्ने।

3.अनुसूची – 2 को विपक्षी दलको नेता स्तम्भको स्वकीय सचिवको खाली स्थानमा 1 थप्ने, सोही स्तम्भको कार्यालय सहयोगीको खाली स्थानमा 1 थप्ने।

4.अनुसूची – 2 को उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता स्तम्भको हलुका सवारी चालकको खाली स्थानमा 1/1 थप्ने।

5.अन्य विषयको हकमा प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।

34 2075/02/02 प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, 2075 को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मन्त्रिपरिषद, प्रशासन तथा विधेयक समितिमा छलफल गरी पेश गर्ने।
35 2075/02/02 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, 2075 को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
36 2075/02/02 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी प्रदेश ऐन नबनेसम्मका लागि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी आदेश, 2075 जारी गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
37 5/075 2075/02/13 प्रदेश वित्तिय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक, 2075 को सिद्धान्त तथा मस्यौदा स्वीकृत गर्ने। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
38 2075/02/13 प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक, 2075 को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
39 2075/02/13 प्रादेशिक राष्ट्रिय वन विधेयक मस्यौदा तयारीको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
40 6/075 2075/02/16 प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
41 7/075 2075/02/23 सवारी साधन खरिद स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
42 7/075 2075/02/23 सवारी साधन खरिद स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
43 7/075 2075/02/23 छापा सञ्चार माध्यम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, 2075 को अवधारणा पत्रको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
44 7/075 2075/02/23 विद्युतीय सञ्चार माध्यम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, 2075 को अवधारणा पत्रको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
45 7/075 2075/02/23 सुचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, 2075 को अवधारणा पत्रको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
46 7/075 2075/02/23 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, 2075 को सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
47 7/075 2075/02/23 प्रदेश विनियोजन विधेयक, 2075 को सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
48 7/075 2075/02/23 कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, 2075 को सिद्धान्त तथा मस्यौदा स्वीकृत गर्ने। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
49 7/075 2075/02/23 प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी विधेयक, 2075 को मस्यौदा तयारी का लगि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
50 7/075 2075/02/23 प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी विधेयक, 2075 को मस्यौदा तयारीका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
51 7/075 2075/02/23 प्रादेशिक स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, 2075 को अवधारणा पत्रको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने। सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
52 7/075 2075/02/23 सवारी साधन खरिद स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने। सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
53 8/075 2075/02/29 प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, 2075 स्वीकृत गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
54 प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्ने। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।
55 आर्थिक सहयोग स्वीकृत गर्ने। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने।