सम्पर्क

प्रदेश सरकार

प्रदेश नं ३

मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

हेटौ‌ेडा,मकवानपुर,नेपाल

इमेल:- ocmcm.p3@gmail.com

सम्पर्क नं‍.:- ०५७-५२२३८५, ५२२३८७, ५२२३९७, ५२२८९७, ५२२८९८

फ्याक्सः- ०५७-५२७५०७